Często zadawane pytania na temat urządzeń fiskalnych

jaką kasę fiskalną wybrać do sklepu

Więcej informacji na temat zakupu drukarek i kas fiskalnych znajdą Państwo w sekcji: Kasy fiskalne

Jakie firmy mają obowiązek posiadania urządzenia fiskalnego?

Zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej ma osoba fizyczna i prawna, która:

 • prowadzi działalność gospodarczą, polegającą m.in. na sprzedaży towarów lub usług, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych;
 • w danym roku finansowym przekroczyła określone obroty.

Gdzie można zakupić najlepsze kasy fiskalne?

Zajmujemy się sprzedażą kas fiskalnych w Kielcach od 2010 roku. Od początku stawiamy na partnerską współpracę oferując niskie koszty przeglądu i szybki dostęp wykwalifikowanych pracowników serwisu oraz handlowców. Sprawdź naszą ofertę kas fiskalnych w atrakcyjnych cenach. U nasz fiskalizacja kasy nic nie kosztuje, nie zależnie od modelu jest w cenie zakupu kasy, który jest najniższy na lokalnym rynku.

Na czy polega różnica między kasą, a drukarką fiskalną?

Kasa fiskalna to samodzielne urządzenie do rejestrowania sprzedaży, nie potrzebuje dodatkowego oprogramowania, chociaż może współpracować np. z programami handlowo-magazynowymi jak program Small Business od Symlex, który to posiadamy w ofercie.

Drukarka fiskalna nie pracuje samodzielnie, stanowi uzupełnienie systemu sprzedaży, co oznacza, że do działania wymaga kompatybilnego programu do faktur (handlowego, czy handlowo-magazynowego). Działanie drukarki fiskalnej sprowadza się więc do wykonywania poleceń z programu współpracującego i do gromadzenia danych w pamięci fiskalnej o obrocie handlowym. Użytkowanie drukarki fiskalnej jest możliwe więc tylko w współpracy z komputerem i oprogramowaniem. Komputerem współpracującym może być standardowa jednostka komputerowa z monitorem, notebook czy nawet tablet, jednak często stosowane w sprzedaży detalicznej są urządzenia POS czyli połączenie monitora z dotykowym ekranem i komputera umieszczone w formie zwartej obudowy i najczęściej wyposażone w specjalną wersje systemu operacyjnego Windows.

Kiedy należy wykonać raport dobowy i czym on jest?

Podstawowym fiskalnym raportem, dobrze znanym wszystkim użytkownikom urządzeń fiskalnych jest właśnie raport dobowy. W raport dobowy zawiera dane będące podstawą do rozliczenia podatkowego. Obowiązujące przepisy nakładają konieczność wykonywania minimum 1 raportu dobowego, w każdym dniu, w którym była realizowana sprzedaż. Raport dobowy można wykonywać po zakończeniu sprzedaży w danym dniu lub przed rozpoczęciem sprzedaży dnia kolejnego. Można wykonywać kilka raportów dobowych, jednak skróci to czas użytkowania kasy fiskalnej, powodując szybsze zapełnienie pamięci fiskalnej. Oczywiście jeśli raport dobowy został wykonany danego dnia i po tym fakcie nastąpiła sprzedaż w tym samym dniu, to zgodnie z przepisami należy wykonać kolejny raport dobowy. Dlatego w zależności od rodzaju działalności, warto zaplanować wykonywanie raportów dobowych tak by wystarczył tylko 1 i nie skracał czasu eksploatacji urządzenia fiskalnego.

Kiedy należy wykonać raport miesięczny i czym on jest?

Raport miesięczny zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane w pamięci fiskalnej w danym miesiącu oraz podsumowanie tych raportów. Raport miesięczny najlepiej wykonać pierwszego dnia kolejnego miesiąca, czyli po wykonaniu ostatniego raportu dobowego w minionym miesiącu. Urządzenie fiskalne nie pozwoli na wykonanie raportu miesięcznego, przez zakończeniem miesiąca, którego dotyczy raport.

Pamięć fiskalna urządzenia – co to jest i kiedy należy ją wymienić?

Pamięć fiskalna w każdej kasie i drukarce fiskalnej jest zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. Zawiera ona dane o obrotach jakich dokonano na urządzeniu. Obowiązek wymiany pamięci fiskalnej kasy występuje gdy:

 • pamięć fiskalna została zapełniona;
 • pamięć fiskalna została uszkodzona;

UWAGI: Pojemność pamięci wynosi minimum 5 lat i jest określona w rozporządzeniu. Należy pamiętać, że każdy raport dobowy skraca czas użytkowania pamięci fiskalnej.

Kiedy należy zainstalować urządzenie fiskalne ze względu na wysokość obrotu?

Obowiązek instalowania urządzenia fiskalnego w świetle przepisów prawa, dotyczy każdej osoby fizycznej i prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży lub świadczeniu usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Natomiast w odniesieniu do obrotu, dotoczy tej części przedsiębiorców, którzy przekroczyli obrót 40000zł lub 20000zł dla rozpoczynających działalność. Także uściślając obydwa kryteria muszą być spełnione.

Kto jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania (posiadania kasy fiskalnej)?

Przedsiębiorąca świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, spełniający dodatkowo wszystkie poniższe warunki:

 • na każdą świadczoną usługę musi być wystawiona fakturą;
 • liczba wszystkich usług w roku podatkowym poprzednim musi być mniejsza niż 50;
 • liczba odbiorców usług w roku podatkowym poprzednim musi być mniejsza niż 20;
 • zapłata za wszystkie usługi musi być dokonana wyłącznie w formie przelewu;
 • tytuł transakcji (przelewu) musi jednoznacznie wskazywać na transakcję, której dotyczy.

Czy odliczenie na zakup kasy podlega zwrotowi?

Odliczenie na zakup urządzenie fiskalnego nie jest formą pożyczki i nie podlega zwrotowi, pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań, takich jak:

 • zaprzestanie użytkowania urządzenia fiskalnego w okresie do 3 lat, bez względu na przyczyny;
 • nie dokonanie w terminie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy czy drukarki fiskalnej.

Jaką kwotę odliczenia za zakup kasy fiskalnej można uzyskać z Urzędu Skarbowego?

Odliczenie przysługuje tylko na zakup pierwszych urządzeń fiskalnych dla podatnika, który rozpoczyna ewidencjonowanie obrotu. Co ważne, do odliczenia upoważnieni są podatnicy, którzy dokonali zgłoszenia najpóźniej na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania. Wartość odliczenia to 90% ceny zakupu urządzenia fiskalnego (bez podatku), jednak nie więcej niż 700 zł.

Czy wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych jest obowiązkowe?

W świetle przepisów prawa (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać urządzenia rejestrujące, oraz stosowania tych urządzeń przez podatników) przeglądy urządzeń fiskalnych są obowiązkowe i nie mogą być wykonywane rzadziej niż 1 raz na 2 lata.

Czym jest fiskalizacja kasy lub drukarki fiskalnej?

Fiskalizacja urządzeń jest to czynność wykonywana przez autoryzowany serwis producenta na wiosek użytkownika kasy. Polegającą na trwałym (nieodwracalnym) zapisie numeru NIP podatnika w module fiskalnym urządzenia. Fiskalizacja przełącza kasy w tryb fiskalny i od tego momentu, wszystkie raporty dobowe, które zawierają sprzedaż dzienną są zapisywane przez urządzenie fiskalne do jego pamięci fiskalnej. Przeprowadzoną poprawnie fiskalizację należy w ciągu 7 dni zgłosić do Urzędu Skarbowego właściwego dla podatnika. W przypadku kas fiskalnych online, zgłoszenie do urzędu następuje automatycznie tuż po fiskalizacji, za pośrednictwem internetu i podatnik nie musi już nic więcej zgłaszać.

Gdzie i kto jest uprawniony do wykonywania przeglądów technicznych kas fiskalnych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych może dokonywać podmiot posiadający autoryzację danego producenta urządzeń. Serwisant zatrudniony w autoryzowanym punkcie, powinien legitymować się identyfikatorem ze zdjęciem i datą ważności oraz zakresem posiadanych uprawnień. Dodatkowo nie może to być dowolny autoryzowany serwis producenta, tylko ten, który widnieje w książce serwisowej wybranej kasy fiskalnej. Firmę, która dokonuje przeglądów serwisowych i widnieje w książce serwisowej, można zmienić poprzez kontakt z producentem urządzenia i przesłanie niezbędnego oświadczenia.

Co zrobić gdy urządzenie fiskalne nie działa prawidłowo?

Jeśli kasa czy drukarka fiskalna ulegnie awarii, trzeba zaprzestać prowadzenia sprzedaży, do czasu całkowitego usunięcia usterki. Sprzedaż można kontynuować jedynie przy użyciu rezerwowego urządzenia fiskalnego o ile podatnik takie urządzenie posiada. Nie działające poprawnie urządzenie fiskalne należy zgłosić firmie, która sprawuje jego serwis. Dane kontaktowe firmy serwisowej widnieją zawsze w książce serwisowej urządzenia.

Jakie konsekwencje może ponieść podatnik za brak urządzenia fiskalnego?

Jeśli podatnik, nie rozpocznie w obowiązującym go terminie użytkowania kasy rejestrującej, narażony jest na sankcje karane, które są traktowane tak samo, jak nieprawidłowości w prowadzeniu rozliczeń podatkowych. Dodatkowo podatnicy VAT, za zignorowanie obowiązku posiadania kasy fiskalnej narażeni są na sankcje finansowe w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Jeśli podatnik świadczy usługi medyczne i nie jest płatnikiem VAT, to w przypadku niedopełnienia obowiązku posiadania zgłoszonego urządzenia fiskalnego, nie zostanie ukarany finansowo, jednak mimo to odpowiada za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, w zależności od szczegółów wykroczenia.

Obowiązki osoby posiadającej urządzenie fiskalne

Osoba prowadząca sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej ma obowiązek:

 • wydawać oryginał paragonu kupującemu przy każdej transakcji;
 • wykonywać prawidłowo raport dobowy fiskalny, czyli nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży kolejnego dnia;
 • wykonywać i rozliczać raport miesięczny, czyli pełny fiskalny raport okresowy za zakończony miesiąc;
 • wykonywać w autoryzowanym serwisie regularne przeglądy techniczne kasy, nie rzadziej niż raz na 2 lata;
 • przechowywać raporty przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały rozliczone w odpowiednich warunkach;
 • przechowywać kopie paragonów przez okres 2 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały wydane w odpowiednich warunkach, jednak dotyczy to tylko urządzeń z kpią papierową.

Jakiej kary może spodziewać się podatnik, który niezgodnie z przepisami użytkuje urządzenie fiskalne?

Niezgodne z przepisami, użytkowanie kasy fiskalnej może skutkować następującymi konsekwencjami:

 • utrata prawa do odliczenia 90% wartości zakupu kasy fiskalnej;
 • utrata prawa do odliczania od podatku należnego 30% podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług, nie dotyczy to jednak osób fizycznych gdyż te odpowiadają za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe;
 • grzywna do 180 tzw. stawek dziennych przy ustalaniu, których pod uwagę brane są dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji, ani też przekraczać jej czterystu krotności.

Co zrobić w przypadku błędnie wystawionego paragonu?

Po wydrukowaniu paragonu, czyli zakończeniu sprzedaży kasa nie pozwala na jakiekolwiek korekty. Należy więc spisać tzw. „protokół zwrotu towaru” z klientem i dołączyć do niego oryginał błędnego paragonu, na odwrocie którego umieszczone powinny być dane osobowe klienta i jego podpis.

Jak przebiega kontrola urządzenia fiskalnego przez pracownika Urzędu Skarbowego?

Pracownik Urzędu Skarbowego przeprowadzający kontrolę kasy czy drukarki fiskalnej przeważnie weryfikuje:

 • stan techniczny kasy – urządzenie powinno być sprawne i umożliwiać wystawianie paragonów;
 • nienaruszalności plomb – plomba na urządzeniu fiskalnym ma być cała i umożliwiać odczytanie numeru autoryzowanego serwisanta znajdującego się na niej;
 • prawidłową obsługę klienta – wydawanie paragonów, reklamacje, zwroty i inne czynności wymagane ustawami;
 • wykonywanie raportu dobowego fiskalnego – minimum 1 raz dziennie w każdym dniu, w którym nastąpiła sprzedaż lub w kolejnym dniu przed rozpoczęciem następnej sprzedaży;
 • prawidłowe zaprogramowanie nagłówka kasy zgodne z aktualnymi przepisami;
 • prawidłowe zaprogramowanie nazw i cen towarów oraz przyporządkowanie właściwych stawek VAT;
 • obecność numeru fabrycznego i unikatowego w książce serwisowej;
 • obecność numer ewidencyjnego na obudowie kasy w widocznym miejscu, numer ten umieszcza podatnik, po otrzymaniu go z Urzędu Skarbowego;
 • książkę serwisową, która to zawsze musi być przy kasie rejestrującej.

Informacje z branży

jaki zasilacz ups do firmy

Zarządzanie zasilaniem awaryjnym z CyberPower

Odpowiednie zarządzanie zasilaniem awaryjnym jest nieodzowne dla utrzymania ciągłości biznesowej. Dlatego CyberPower oferuje zaawansowane rozwiązania w postaci oprogramowania PowerPanel oraz usługi PowerPanel Cloud.

jaki sklep komputerowy w Kielcach

Sprawdzone rozwiązania - sklep komputerowy w Kielcach

Urządzenia sieciowe, monitoring oraz różnorodny sprzęt i oprogramowanie. Nasi partnerzy to: TP-Link, Draytek, HP, Fujitsu, Synology, Qnap, Dahua, Hikvision i wiele innych. Dostarczamy programy graficzne, systemy drukowania, sprzęt poleasingowy oraz rozwiązania techniki sklepowej. Zapraszamy do zapoznania się z naszym asortymentem.

gdzie kupić kasę fiskalną w Kielcach

Kasy fiskalne jako oprogramowanie

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wirtualne kasy fiskalne mogą odmienić rynek fiskalny? Zapraszamy Cię do poznania rozwiązań programowych kas fiskalnych.